بلوغ یعنی قدرت تخریب داشته باشی 

اما بخاطر هدفت بگذری 

۲ ۰