من نمیدانم 

آیا مادرش هم او را

به اندازه من دوست داشت ؟

۵ ۱