همیشه به "عدد یک" فکر کن
مثلا : به سربازی که برای نجات جانش
فقط یک گلوله دارد
به مسافری که برای جانماندن از پروازش
فقط یک دقیقه فرصت دارد
به بیمار لاعلاجی که برای زندگی کردن
فقط یک ماه وقت دارد

به "عدد یک" که فکر میکنی
به یاد من هم باش
به منی  که در زندگی ام
فقط تو را کم دارم

"یک تو"

و دیگر هیچ .

۰ ۰