بازم دلم شکست 💔 

بازم حالم خوب نیست

و بازم مثل همیشه جایی نداشتم جز اینجا که برای آروم شدنم بهش پناه بیارم 

دلم میخواد گریه کنم 😭

+ 🎸

۴ ۱