دو برادر بودند که یکی از آنها معتاد و دیگری مردی متشخص و موفق بود .

برای همه معما بود که چرا این دو برادر که هر دو در یک خانواده و با یک شرایط بزرگ شده اند ، سرنوشتی متفاوت داشته اند ؟ 

از برادرِ معتاد، علت را پرسیدند ، پاسخ داد : 
علت اصلی شکست من ، پدرم بوده است !
او هم یک معتاد بود ...
خانواده اش را کتک می زد و زندگی بدی داشت ...
چه توقعی از من دارید ؟ من هم مانند او شده ام . 

از برادر موفق دلیل موفقیتش را پرسیدند . 
در کمال ناباوری او گفت : 
علت موفقیت من پدرم است !
من رفتار زشت و ناپسند پدرم با خانواده و زندگی اش را می دیدم و سعی کردم که از آن رفتارها درس بگیرم و کارهای شایسته ای جایگزین آن ها کنم . 

طرز نگاه هر کس به زندگی، دنیای او را می سازد .

۰ ۰