فرشته گفت : 
پس قرارمان این باشد .
هر چه انسان روی زمین انجام داد 
نتیجه اش را ببیند .
خدا گفت : غیر از دل شکستن
که جواب آن را خودم می دهم .

حواسمون باشه دل کسی رو نشکنیم 😊🌸🌸

 

۰ ۰