وقتی تو سرنوشت و تقدیرت نوشته باشن "تنها" دیگه نمیتونی باهاش بجنگی 😔😭

۹ ۰