دلار دیگه تو ایران حباب نیست ، یه توپ قلقلیه که میخوره زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره 😐😂🤦🏻‍♀️

۱۰ ۰