سی سالگی سن زیبایی است ، برای اینکه آدم احساس آزادی می کند ، برای اینکه اضطراب انتظار دیگر تمام شده است و غم سراشیبیهنوز آغاز نگردیده است . از تمسخر جوانها واهمه نداریم چون هنوز جوان هستیم و از سرزنش بزرگترها وحشت نداریم چون ما هم آدمبزرگ هستیم ... سی سالگی سن زیبایی است
تولدم مبارک 🥳😁🙈
۱۳۶۹/۰۶/۱۷ ~ ۳۰ سال تمام

۱۲ ۰