بیشتر از دو هفته س با ذوق و شوقِ اینکه قراره با پنج تومن یه پودل کراس مینیاتوری بخرم دارم میگذرونم اونوقت امروز میگن شده هشت تومن 😐 از صبح شبیه افسرده ها شدم سرم داره میترکه از درد 😭 خدایا واقعا چرا 😭

۸ ۰