هر کسی را همدم غم ها و تنهایی مدان
سایه همراه تو می آید ولی همراه نیست

۸ ۰