دکتر الهی قمشه ای میگفت : مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوست دارد غرورش را از دست بدهد ، فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور ، کسی را که دوست دارد از دست بدهد .

۷ ۰