نگرانی مثل پرداخت قرضی است که ندارید 

مارک تواین

۶ ۰