کسی که چراییِ زندگی را یافته ، با هر چگونه ای خواهد ساخت .

فردریش نیچه

۵ ۰