زندگی تو ایران تو همین یه بیت شعر فروغی بسطامی خلاصه شده :
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

۶ ۰