امروز یه دختره با ذوق و شوق غیر قابل وصفی داشت تعریف میکرد که یه فالگیر بهش گفته تا آخر تابستون ازدواج میکنی 🥰
بهش گفتم برو پولتو پس بگیر 
شهریور تو محرم صفره 
خیلی دلم براش سوخت ، داغون شد طفلک😆

۲ ۰