از شرایط پولدار شدن فقط ، وی در جوانی زندگی سختی داشت رو دارم 😐😂🤣🤦🏻‍♀️

۵ ۰