اراده کردن یعنی انجام کارهایی که به میلمون نیست اما به نفعمونه .

۱ ۰