اگه حوصله ت سر رفته اینجا ایده های خوبی داره 

بمونه اینجا هرروز بتونم ببینم

( میشه لطفا بهترین کتابی که خوندید بهم معرفی کنید )

۴۹ ۴