اگر کفر است طریق عشق بازی

به دنیا هیچ مسلمانی ندیدم ...

۸ ۱