حق با بودایی‌ها است . آدم‌های گناهکار به "مرگ" محکوم نمی‌شوند ، به "زندگی" محکوم می‌شوند .

جزء از کل ~ استیو تولتز

۴ ۰