ز نامردان علاج درد خود جستن بدان ماند
که خار از پا برون آرد کسی با نیش عقرب ها

۵ ۰