خیلی حرف پشت این عکس هست . معنای واقعیِ عدالت 😊

۴ ۰