خدا وقتی دنیا را آفرید ، حتم دارم که خود را توی هچل انداخت !
ماهی فریاد می‌زند : ای خدا مرا کور نکن . نگذار وارد تور شوم ...
ماهی‌گیر داد می‌زند : خدایا ماهی را کور کن . وادارش کن وارد تور شود ...
خدا به کدامش گوش کند ؟!
گاهی حرف ماهی را گوش می‌کند و گاهی حرف ماهی‌گیر را و این جوریست که دنیا می‌چرخد ...

• نیکوس کازانتزاکی

۷ ۰