درسهایی از کرونا
۱_ تو مسیر رشدت همیشه یک پلان B داشته باش
۲_ همه به هم وصلیم ... نفسامون به هم وصله ... اینجا خودخواهی هیچ جایی نداره واقعا ...
۳_ اگه میخوای حالت خوب باشه زیادی نزدیک آدما نشو

۶ ۰